Tỷ lệ thu được: Nó là gì và cách tính nó

Tỷ số thanh toán là một loại tỷ số tài chính so sánh nợ của công ty so với các chỉ số tài chính như tổng vốn chủ sở hữu hoặc tài sản. Các nhà đầu tư, người cho vay và nhà phân tích đôi khi sử dụng các loại tỷ lệ này để đánh giá cách một công ty tự cấu trúc và mức độ rủi ro liên quan đến cấu trúc vốn đã chọn.

Tìm hiểu cách tính tỷ số truyền, nó được sử dụng để làm gì và những hạn chế của nó.

Tỷ lệ thu được là gì?

Tỷ số truyền dữ liệu là một phép đo đòn bẩy tài chính của một công ty, hoặc số tiền tài trợ kinh doanh đến từ các phương pháp đi vay (người cho vay) so với chủ sở hữu công ty (cổ đông). Các tỷ số điều chỉnh nổi tiếng bao gồm tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ trên vốn và tỷ lệ nợ phải trả.

Mặc dù đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính không giống nhau nhưng chúng có mối quan hệ với nhau. Đo lường mức độ mà một công ty sử dụng đòn bẩy tài chính là một cách để đánh giá rủi ro tài chính của nó.

Người cho vay có thể sử dụng các tỷ số truyền để quyết định có cấp tín dụng hay không và các nhà đầu tư có thể sử dụng chúng để xác định xem có nên đầu tư vào một doanh nghiệp hay không. Một tỷ số thanh toán cao hơn thường cho thấy rủi ro tài chính cao hơn.

Mặc dù không có một tỷ lệ truyền dẫn xác định nào cho biết một công ty có cấu trúc tốt hay xấu, nhưng các hướng dẫn chung cho thấy rằng từ 25% đến 50% là tốt nhất trừ khi công ty cần thêm nợ để hoạt động.

Làm thế nào để bạn tính toán một tỷ lệ thu được?

Có nhiều loại tỷ số truyền, nhưng một loại tỷ số truyền thống thường được sử dụng là tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu. Để tính toán nó, bạn cộng nợ dài hạn và ngắn hạn rồi chia cho vốn chủ sở hữu của cổ đông. Nếu bạn không có bất kỳ cổ đông nào, thì bạn (chủ sở hữu) là cổ đông duy nhất và vốn chủ sở hữu trong phương trình này là của bạn.

Nợ dài hạn bao gồm các khoản cho vay, cho thuê hoặc bất kỳ hình thức nợ nào khác yêu cầu thanh toán ít nhất một năm. Nợ ngắn hạn thường yêu cầu thanh toán trong vòng một năm.

Cách hoạt động của tỷ số truyền

Nếu công ty của bạn có 100.000 đô la nợ và bảng cân đối kế toán của bạn cho thấy 75.000 đô la vốn chủ sở hữu hoặc cổ đông, thì tỷ lệ thanh toán của bạn sẽ là khoảng 133%, thường được coi là cao.

Việc huy động vốn bằng cách tiếp tục chào bán thêm cổ phiếu sẽ giúp giảm tỷ lệ thanh toán của bạn. Ví dụ: nếu bạn đã huy động được 50.000 đô la bằng cách chào bán cổ phiếu, vốn chủ sở hữu của bạn sẽ tăng lên 125.000 đô la và tỷ lệ thanh toán của bạn sẽ giảm xuống còn 80%.

Một phương pháp khác để giảm tỷ số truyền của bạn là tăng doanh số bán hàng của bạn nhằm tăng doanh thu. Bạn cũng có thể cố gắng thuyết phục người cho vay chuyển khoản nợ của bạn thành cổ phiếu.

Hạn chế của tỷ số thanh toán

Kết quả phân tích tỷ số truyền có thể làm tăng giá trị cho việc lập kế hoạch tài chính của công ty khi so sánh theo thời gian. Nhưng là phép tính một lần, tỷ số truyền có thể không mang lại bất kỳ ý nghĩa thực sự nào.

Điều quan trọng cần nhớ là mặc dù kết quả tỷ số thanh toán cao cho thấy đòn bẩy tài chính cao, nhưng không phải lúc nào chúng cũng có nghĩa là một công ty đang gặp khó khăn về tài chính. Trong khi các công ty có hệ số thanh toán cao hơn thường mang nhiều rủi ro hơn, thì các đơn vị được quản lý như các công ty tiện ích thường hoạt động với mức nợ cao hơn.

Khi xem xét tỷ số truyền của một công ty, hãy chắc chắn so sánh nó với tỷ số truyền của các doanh nghiệp tương tự.

Các công ty độc quyền cũng thường có tỷ số thanh toán cao hơn vì rủi ro tài chính của họ được giảm thiểu nhờ vị thế mạnh trong ngành của họ. Ngoài ra, các ngành thâm dụng vốn, chẳng hạn như sản xuất, thường tài trợ cho các thiết bị đắt tiền bằng nợ, dẫn đến tỷ số truyền cao hơn.

Vì lý do này, điều quan trọng là phải xem xét ngành mà công ty đang hoạt động khi phân tích tỷ số truyền của nó, bởi vì các ngành khác nhau có các tiêu chuẩn khác nhau.

Bài học rút ra chính

  • Một tỷ số thanh toán so sánh số tiền mà một công ty đi vay so với vốn chủ sở hữu hoặc vốn của nó.

Có nhiều loại tỷ số truyền khác nhau, nhưng có một điểm chung là tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu. Tỷ số thanh toán cao hơn thường cho thấy rủi ro tài chính cao hơn đối với người sở hữu cổ phiếu và người cho vay. Điều quan trọng là phải xem xét ngành và loại hình công ty khi phân tích và so sánh các tỷ số truyền.