Học biến đổi đội hình 0 – 2 – 4: Chạy nhanh: – Ôn các động tác bổ trợ: Ôn các kỹ – Tài liệu text

– Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, trái, quay đằng sau, điểm số từ 1đến hêt và điểm số 1 – 2 . . . . 1 – 2.

2. Häc biến đổi đội hình 0 – 2 – 4:

3. Chạy nhanh: – Ôn các động tác bổ trợ:

+ Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi.+ Chạy đá gót vào mông. + Tại chỗ đánh tay.+ Đứng mặt hớng chạy xuất phát

4. Chạy bền: – Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên

địa hình tự nhiên. C.Phần kết thúc: -Hồi tĩnh: + Cúi ngời thả lỏng.+ Duỗi chân tay thả láng: – Gv nhËn xÐt giê häc.- Híng dÉn tËp luyện ở nhà.1 Lần5 – 7 phút3 – 5phút4- 6 phót5 phót300 -500m5 phót 2- 3 phót4L x 8N 4L x 8Ndo các cán sự tổ điều hành. – Gv theo dõi để sửa sai.- Gv cho các tổ tập lần lợt dới hình thức thi đấu.X X X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X X X X XGV X X X X X X X X X-Gv làm mẫu cách di chuyển từ đội hình hàng dọc, hàng ngang. Cáchdàn hàng, dồn hàng. – Gv cho Hs tập chung do cán sựđiều hành. – Gv theo dõi để sửa sai.- Gv nhắc lại yêu cầu kỹ thuật các động tác.- Gv cho Hs tập đồng loạt cả lớp theo đội hình 4 hàng dọc.- Cán sự điều hµnh cho líp thực hiện.- Chạy theo hàng dọc do lớp trởng chạy đầu.- Cán sự hô nhịp cho lớp thực hiện.- Ôn các kỹ năng ĐHĐN đã học ở lớp.- Ôn các động tác bổ trợ chạy nhanh.Ngày tháng 9 năm 2008Ngời thực hiện:Trơng Hồng Nam8Tiết 5 :Đội hình đội ngũ chạy nhanh Chạy bềnI.Mục tiêu:- ĐHĐN: + Ôn: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của ngời chỉhuy. + Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác, tác phong nhanh nhẹn.- Chạy nhanh: + Ôn: Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đứng vai hớng chạy-xuất phát. + Yêu cầu: thực hiện đúng kỹ thuật động tác.- Chạy bền: Trò chơi: Chạy dích dắc tiếp sức. + Yêu cầu: Chơi nhiệt tình, tự giác và biết cách tổ chức trò chơi.II.Địa điểm – Ph ơng tiện:-Sân tập , còi, 12 cọc tre treo cờ. III.Nội dung và ph ơng pháp lên lớp:Nội Dung Định l-ợng Tổ chức Phơng phápA. Phần mở đầu:

a. Nhận lớp: b.Khởi động:

– Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân:- Tập 4 động tác TD tay không: – Xoay cổ tay, cổ chân, xoay đầugối, xoay hông. -épdọc, ép ngang.

c. Kiểm tra bài cũ:

B.Phần cơ bản:

1. Ôn các kỹ năng ĐHĐN:

8-10phút200m4Lx 8N 2L x 8N2L x 8N6 HS 28-30phót8 – 10phót- GVnhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.- Chạy vòng sân tập, theo hàng dọc. – Cán sự bộ môn hô nhịp cho cả lớpkhởi động. – Gv nhắc học sinh các động tác cóbiên độ lớn. – Tập theo đội hình 4 hàng ngang.X X X X X X X X X X XX X X X X X X X X X X- Thực hiện kỹ năng. Biến đổi đội hình 0 – 2 – 4- Gv cho lớp luyện tập phân nhómNgời thực hiện:Trơng Hồng Nam9- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của ngờichỉ huy.

3. Chạy nhanh: – Ôn các động tác bổ trợ:

+ Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi.+ Chạy đá gót vào mông. + Tại chỗ đánh tay.+ Đứng vai hớng chạy – xuất phát

4. Chạy bền: – Trò chơi: Chạy dích dắc tiếp sức

C.Phần kết thúc: -Hồi tĩnh: + Cúi ngời thả lỏng.+ Duỗi chân tay thả lỏng: – Gv nhận xét giờ học.- Hớng dẫn tập luyện ở nhà.1 Lần10 – 12phút5 – 7 phót5 phót 2- 3 phót4L x 8N 4L x 8Ndo các cán sự tổ điều hành. – Gv theo dõi để sửa sai.- Gv cho các tổ tập lần lợt dới hình thức thi đấu.X X X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X X X X XGV X X X X X X X X X- Gv nhắc lại yêu cầu kỹ thuật các động tác.- Gv cho Hs tập đồng loạt cả lớp theo đội hình 4 hàng dọc.- Cán sự điều hành cho líp thùc hiƯn.- Ch¬i theo 4 đội. – GV cho chơi thử 1 lần, sau đó chơichính thức trong 3 hiệp- Cán sự hô nhịp cho lớp thực hiện.- Ôn các kỹ năng ĐHĐN đã học ở lớp.- Ôn các động tác bổ trợ chạy nhanh.Ngời thực hiện:Trơng Hồng Nam10Ngày tháng 9 năm 2008Tiết 6 :Đội hình đội ngũ chạy nhanh Chạy bềnI.Mục tiêu:- ĐHĐN: + Ôn: Đi đều thẳng hớng, vòng trái, vòng phải, đứng lại, đổi chân khi đi đều sainhịp; Biến đổi đội hình 0 – 2 – 4 + Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác, tác phong nhanh nhẹn.- Chạy nhanh: + Ôn: Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đứng vai hớng chạy-xuất phát. + Yêu cầu: thực hiện đúng kỹ thuật động tác.- Chạy bền: Trò chơi: Chạy dích dắc tiếp sức. + Yêu cầu: Chơi nhiệt tình, tự giác và biết cách tổ chức trò chơi.II.Địa điểm – Ph ơng tiện:-Sân tập , còi, 12 cọc tre treo cờ. III.Nội dung và ph ơng pháp lên lớp:Nội Dung Định l-ợng Tổ chức Phơng phápA. Phần mở đầu:

a. Nhận lớp: b.Khởi động:

– Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân:- Tập 4 động tác TD tay không: – Xoay cổ tay, cổ chân, xoay đầugối, xoay hông. -épdọc, ép ngang.

c. Kiểm tra bài cũ:

8-10phút200m4Lx 8N 2L x 8N2L x 8N6 HS- GVnhËn líp, phỉ biến nội dung yêu cầu bài học.- Chạy vòng sân tập, theo hàng dọc. – Cán sự bộ môn hô nhịp cho cả lớpkhởi động. – Gv nhắc học sinh các động tác cóbiên độ lớn. – Tập theo đội hình 4 hàng ngang.X X X X X X X X X X XX X X X X X X X X X X- Thực hiện kỹ năng. Biến đổi đội hình 0 – 2 – 4Ngời thực hiện:Trơng Hồng Nam11B.Phần cơ bản:

1. Ôn các kỹ năng ĐHĐN: – Tập hợp hàng ngang, dóng hàng,

điểm số và cách điều khiển của ngời chỉ huy.

3. Chạy nhanh: – Ôn các động tác bổ trợ:

+ Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi.+ Chạy đá gót vào mông. + Tại chỗ đánh tay.+ Đứng vai hớng chạy xuất phát

4. Chạy bền: – Trò chơi: Chạy dích dắc tiếp sức

C.Phần kết thúc: -Hồi tĩnh: + Cúi ngời thả lỏng.+ Duỗi chân tay thả láng: – Gv nhËn xÐt giê häc.- Híng dÉn tËp luyện ở nhà.28-30phút 8 – 10phút1 Lần10 – 12phút5 – 7 phót5 phót 2- 3 phót4L x 8N 4L x 8N- Gv cho lớp luyện tập phân nhóm do các cán sự tổ điều hành.- Gv theo dõi để sửa sai. – Gv cho các tổ tập lần lợt dới hìnhthức thi đấu.X X X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X X X X XGV X X X X X X X X X- Gv nhắc lại yêu cầu kỹ thuật các động tác.- Gv cho Hs tập đồng loạt cả lớp theo đội hình 4 hàng dọc.- Cán sự điều hành cho lớp thực hiện.- Chơi theo 4 đội. – GV cho chơi thử 1 lần, sau đó chơichính thức trong 3 hiệp- Cán sự hô nhịp cho lớp thực hiện. – Ôn các kỹ năng ĐHĐN đã học ởlớp. – Ôn các động tác bổ trợ chạynhanh.Ngời thực hiện:Trơng Hồng Nam12Ngày tháng 9 năm 2008Tiết 7 :Đội hình đội ngũ chạy nhanh Chạy bềnI.Mục tiêu:- ĐHĐN: + Ôn: Đi đều thẳng hớng, vòng trái, đổi chân khi đi sai nhịp.+ Học: Biến đổi đội hình 0 – 3 – 6 – 9 + Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác, tác phong nhanh nhẹn.- Chạy nhanh: + Ôn: Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đứng vai hớng chạy-xuất phát. + Học: Ngồi xuất phát+ Yêu cầu: thực hiện đúng kỹ thuật động tác ôn luyện, cơ bản đúng kỹ thuật míi. – Ch¹y bỊn: Lun tËp ch¹y bền+ Yêu cầu: Chạy hết cự ly, vận dụng những điều đã học vào thực tế chạy II.Địa điểm – Ph ơng tiện:-Sân tập , còi, Kẻ vạch xuất phát. III.Nội dung và ph ơng pháp lên lớp:Nội Dung Định l-ợng Tổ chức Phơng phápA. Phần mở đầu:

a. Nhận lớp: b.Khởi động:

– Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân:- Tập 4 động tác TD tay không: – Xoay cổ tay, cổ chân, xoay đầugối, xoay hông. -épdọc, ép ngang.

c. Kiểm tra bµi cò:

8-10phót200m4Lx 8N 2L x 8N2L x 8N6 HS- GVnhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.- Chạy vòng sân tập, theo hàng dọc. – Cán sự bộ môn hô nhịp cho cả lớpkhởi động. – Gv nhắc học sinh các động tác cóbiên độ lớn. – Tập theo đội hình 4 hàng ngang.             - Thùc hiện kỹ năng. Biến đổi đội hình 0 – 2 – 4Ngời thực hiện:Trơng Hồng Nam13B.Phần cơ bản:

1. Ôn các kỹ năng ĐHĐN: – Ôn đi đều thẳng hớng, vòng trái,

đổi chân khi đi sai nhịp.- Học biến đổi đội hình0 -3 – 6 – 9

3. Chạy nhanh: – Ôn các động tác bổ trợ:

+ Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi.+ Chạy đá gót vào mông. + Tại chỗ đánh tay.+ Đứng vai hớng chạy xuất phát- Học Ngồi xuất phát:

4. Chạy bền: – Luyện tập chạy bền trên địa hình

tự nhiên.C.Phần kết thúc: -Hồi tĩnh: + Cúi ngời thả lỏng.+ Duỗi chân tay thả lỏng:- Gv nhËn xÐt giê häc.- Híng dÉn tËp lun ë nhà.28-30phút 8 – 10phút1 Lần 4- 5 phút5 – 7phút5 phót5 – 7 phót5 phót 2- 3 phót4L x 8N 4L x 8N- Gv cho líp lun tËp ph©n nhãm do các cán sự tổ điều hành.- Gv theo dõi để sửa sai. – Gv cho các tổ tập lần lợt dới hìnhthức thi đấu.- GV hớng dẫn học sinh thùc hiƯn. – Líp thùc hiƯn do c¸n sù líp ®iỊukhiĨn. – GV theo dâi ®Ĩ sưa sai cho häcsinh.- Gv nhắc lại yêu cầu kỹ thuật các động tác.- Gv cho Hs tập đồng loạt cả lớp theo đội hình 4 hàng dọc.- Cán sự điều hành cho lớp thực hiện.- GV làm mẫu động tác. – GV hô hiệu lện cho HS thực hiện.- Tập theo đội hình 4 hàng dọc- HS chạy theo nhóm nam riêng, nữ riêng.- GV di chuyển để theo dõi HS – Yêu cầu chạy hết cự ly qui định- Cán sự hô nhịp cho lớp thực hiện.          – Ôn các kỹ năng ĐHĐN đã học ở lớp.- Ôn các động tác bổ trợ chạy nhanh.Ngày tháng 9 năm 2008Ngời thực hiện:Trơng Hồng Nam14Tiết 8 :Đội hình đội ngũ chạy nhanh Chạy bềnI.Mục tiêu:- ĐHĐN: + Ôn: Đi đều thẳng hớng, vòng trái, Biến đổi đội hình 0 – 3 – 6 – 9+ Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác, tác phong nhanh nhẹn. – Chạy nhanh:+ Ôn: Đứng vai hớng chạy- xuất phát, ngồi – xuất phát + Học: t thế Sẵn sàng xuất phát.+ Yêu cầu: thực hiện đúng kỹ thuật động tác ôn luyện, cơ bản đúng kỹ thuật mới. – Chạy bền: Trò chơi Chạy dích dắc tiếp sức.+ Yêu cầu: Chơi nhiệt tìch, tự giác. II.Địa điểm – Ph ơng tiện:-Sân tập , còi, Kẻ vạch xuất phát. III.Nội dung và ph ơng pháp lên lớp:Nội Dung Định l-ợng Tổ chức Phơng phápA. Phần mở đầu:

a. Nhận lớp: b.Khởi động:

– Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân:- Tập 4 động tác TD tay không: – Xoay cổ tay, cổ chân, xoay đầugối, xoay hông. -épdọc, ép ngang.

c. Kiểm tra bài cũ:

B.Phần cơ bản:8-10phút200m4Lx 8N 2L x 8N2L x 8N6 HS28-30phót- GVnhËn líp, phỉ biÕn néi dung yêu cầu bài học.- Chạy vòng sân tập, theo hàng dọc. – Cán sự bộ môn hô nhịp cho cả lớpkhởi động. – Gv nhắc học sinh các động tác cóbiên độ lớn. – Tập theo đội hình 4 hàng ngang.              – Thực hiện kỹ năng. Biến đổi đội hình 0 – 2 – 4Ngời thực hiện:Trơng Hồng Nam15

1. Ôn các kỹ năng ĐHĐN: – Ôn đi đều thẳng hớng, vòng trái,

– Ôn biến đổi đội hình0 -3 – 6 – 9

3. Chạy nhanh: – Ôn các động tác bổ trợ:

+ Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi.+ Chạy đá gót vào mông. + Tại chỗ đánh tay.+ Đứng vai hớng chạy – xuất phát + Ngồi xuất phát.- Học: Sẵn sàng xuất phát:

4. Chạy bền: – Trò chơi: Chạy dích dắc tiếp sc

Viết một bình luận