Giải Review 2 – Language SGK Tiếng Anh 8 mới

Bài 3

Task 3. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

(Chọn câu trả lời đúng nhất A, B, c hoặc D để hoàn thành những câu.)

1. There’s a in our family that we have a party on New Year’s Eve.

A. tradition

B. custom

C. legend

D. belief

2. In later periods, people the Goddess in the form of stone, which was often black and conical.

A. commemorated

B. worshipped

C. respected

D. prayed

3. They with tradition by getting married quietly.

A. ended

B. disconnected

C. broke

D. took

4. They walked in to the capital.

A. group

B. crowd

C. line

D. procession

5. At the beginning of the festival, they performed a of offering some incense.

A. task

B. ritual

C. function

D. role

6. In my family all the traditions of our ancestors are strictly.

A. performed

B. followed

C. taken

D. done

Lời giải chi tiết:

1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. B

1. A. tradition (n): truyền thống

There’s a tradition in our family that we have a party on New Year’s Eve.

(Có một truyền thống trong gia đình tôi mà chúng tôi có một bữa tiệc vào Giao thừa.)

2. B. worshipped (v): thờ cúng

In later periods, people worshipped the Goddess in the form of stone, which was often black and conical.

(Trong những giai đoạn sau, người ta thờ thần bằng đá, mà thường có màu đen và hình tròn.)

3. C. break (v): phá vỡ

They broke with tradition by getting married quietly.

(Họ phá vỡ truyền thống bằng việc kết hôn yên lặng.)

4. D. procession (n): lễ rước

They walked in procession to the capital.

(Họ đi bộ trong lễ rước đến thủ đô.)

5. B. ritual (n): nghi lễ

At the beginning of the festival, they performed a ritual of offering some incense.

(Lúc đầu lễ hội, họ trình diễn một nghi lễ dâng hương.)

6. B. follow (v): làm theo

In my family all the traditions of our ancestors are followed strictly.

(Trong gia đình tôi tất cả truyền thống của tổ tiên được làm theo nghiêm túc.)

Viết một bình luận