Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 44 SGK Toán 4

Bài 1, bài 2 Tiết 34 trang 44 sgk Toán 4

Bài 1. Tìm giá trị của a + b + c nếu:

a) a = 5; b = 7; c =10;

b) a = 12, b = 15, c = 9.

Bài 2 a x b x c là biểu thức có ba chữ

Nếu a = 4, b = 3 và c = 5 thì giá trị của biểu thức a x b x c là:

a x b x c = 4 x 3 x 5 = 12 x 5 = 60

Tính giá trị của a x b x c nếu:

a) a = 9, b = 5 và c = 2;

b) a = 15, b = 0 và c = 37.

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) Nếu a = 5; b = 7; c =10 thì a + b + c = 5 + 7 + 10 = 22

b) Nếu a = 12, b = 15, c = 9 thì a + b + c = 12 + 15 + 9 = 36

Bài 2

a) a = 9, b = 5 và c = 2 thì a x b x c = 9 x 5 x 2 = 90

b) a = 15, b = 0 và c = 37 thì a x b x c = 15 x 0 x 37 = 0

Bài 3, bài 4 Tiết 34 trang 44 sgk Toán 4

Bài 3 cho biết m = 1, n = 5, p = 2 tìm giá trị biểu thức:

a) m + n + p

m + ( n + p)

b) m – n – p

m – ( n + p )

c) m + n x p

(m + n) x p

Bài 4 Độ dài các cạnh của hình tam giác là a, b,c

a) Gọi P là chu vi của hình tam giác

Viết công thức tính chu vi P của hình tam giác đó

b) Tính chu vi của hình tam giác biết:

a = 5cm, b = 4cm và c = 3cm;

a = 10cm, b = 10cm và c = 5cm;

a = 6dm, b = 6dm và c = 6dm.

Hướng dẫn giải:

Bài 3

Nếu m = 10, n = 5 , p = 2 thì

a) m + n + p = 10 + 5 + 2 = 17

m + ( n + p) = 10 + ( 5 + 2) = 17

b) m – n – p = 10 – 5 – 2 = 3

m – ( n + p )= 10 – (5 + 2) = 3

c) m + n x p = 10 + 5 x 2 = 20

(m + n) x p = ( 10 + 5 ) x 2 = 30

Bài 4

a) P = a + b + c

b) Nếu a = 5cm, b = 4cm và c = 3cm thì P = 5cm + 4cm + 3cm = 12 cm.

a = 10cm, b = 10cm và c = 5cm thì P = 10cm + 10cm + 5cm = 25 cm

a = 6dm, b = 6dm và c = 6dm thì P = 6dm + 6dm + 6dm = 18dm

Giaibaitap.me

Viết một bình luận