Home Thông tin 12 cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ngắn gọn và...

12 cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ngắn gọn và thu hút nhất

15
0

Bạn gặp gỡ bạn bè là một người bạn ngoại quốc nhưng lại không biết giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh như thế nào. Bạn ứng tuyển một vị trí tại một công ty đa quốc gia, nhưng khi đến vòng phỏng vấn trực tiếp bạn đã chật vật ngay từ phần giới thiệu bản thân. Nếu bạn đã và đang gặp một trong hai tình huống này, bài viết Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh với 12 nhóm ngành nghề cơ bản sau là dành cho bạn.

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

1. Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

1.1. Bố cục phần giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Dưới đây là bố cục cơ bản của một bài Giới thiệu về bản thân:

 • Thứ nhất là Tên, Tuổi
 • Học vấn
 • Nghề nghiệp / kinh nghiệm làm việc / năng lực chuyên môn
 • Sau đó là Sở thích / Tính cách
 • Phương châm sống/ làm việc (Lưu ý: Không nên đề cập khi cuộc đối thoại chỉ mang tính xã giao và bạn không muốn phát triển một mối quan hệ thân thiết với người nghe.)

1.2. Các cấu trúc câu để giới thiệu bản thân

Ở phần này, sẽ có nhiều mục khác nhau tương đương với từng chủ đề khi muốn giới thiệu như Tên, Tuổi, Tình trạng hôn nhân… và mỗi phần sẽ có nhiều cấu trúc câu khác nhau. Phần giới thiệu bản thân của bạn không cần và cũng không nên bao gồm hết tất cả các mục này. Thay vào đó bạn hãy dựa vào ý muốn, nhu cầu và tình huống cụ thể để chọn ra những nội dung bạn cần giới thiệu.

Cách giới thiệu tên

 • My name is Duyen: Tên tôi là Duyên
 • My full name is Duyen Nguyen : Tên đầy đủ của tôi là Duyên Nguyễn
 • My name is Duyên (tên thật). You can also call me Julia (biệt danh): Tên tôi là Duyên Bạn cũng có thể gọi tôi với tên biệt danh là Julia.

Cách giới thiệu tuổi

 • I’m 20 years old: Tôi 20 tuổi.
 • I’m in my twenties/ thirties/ forties/ fifties/… : Tôi đang ở những năm hai mươi/ ba mươi/ bốn mươi/ năm mươi/…

Cách giới thiệu tình trạng hôn nhân

 • I’m married: Tôi đã kết hôn
 • I’m engaged: Tôi đã đính hôn
 • I’m divorced: Tôi đã ly hôn

Cách giới thiệu trình độ học vấn

 • I graduated from RMIT University Vietnam with a bachelor’s degree in Digital Marketing:Tôi đã tốt nghiệp trường Đại học RMIT với tấm bằng cử nhân ngành Digital Marketing.

Cách giới thiệu công việc hiện tại

 • I’m (currently) a marketer (tên nghề): Tôi (hiện) là một nhân viên Marketing.

Cách giới thiệu kinh nghiệm làm việc

 • I have pretty much experience in many fields such as Marketing, Graphic Design…⟶ Tôi có khá nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như là Marketing, Thiết kế đồ hoạ…

Cách giới thiệu sở thích

Lưu ý: Tại chỗ “…” các bạn hãy thêm (các) danh từ hoặc V-ing chỉ sở thích của các bạn nhé!

 • I enjoy…: Tôi thích…
 • I’m interested in…: Tôi hứng thú với…
 • I’m passionate about…: Tôi đam mê…
 • I’m a big fan of…: Tôi là một fan bự của…
 • I spend hours on…: Tôi dành hàng giờ cho…

Xem thêm: 12 cách nói thay thế cho ‘I don’t like it’

Cách giới thiệu tính cách

Lưu ý: Tại chỗ “…” các bạn hãy thêm (các) tính từ mô tả tính cách của các bạn nhé.

 • I think I’m a/ an… person/ employee: Tôi nghĩ tôi là một người/ nhân viên…
 • People usually describe me as a/ an… person: Người khác thường miêu tả tôi là một người…
 • I’m usually described as a/ an… person/ employee: Tôi thường xuyên được mô tả là một người/ nhân viên…

Cách giới thiệu về điểm mạnh trong công việc

Lưu ý: Các bạn hãy điền tên các kỹ năng vào chỗ “…” nhé.

 • I am often praised for my…:Tôi thường được khen về… của tôi.
 • I believe my strongest trait(s) is/are my…: Tôi tin rằng (những) điểm mạnh nhất của tôi là… của tôi.

Cách giới thiệu phương châm sống

 • To me, what matter(s) most in life is/ are… (danh từ hoặc v-ing): Đối với tôi, (những) điều có ý nghĩa nhất trong cuộc sống là…
 • To me, the most important thing(s) in life is/ are… (danh từ hoặc v-ing): Đối với tôi, (những) điều quan trọng nhất trong cuộc sống là…

Cách giới thiệu phương châm làm việc

Tiếng AnhTiếng Việt

Một số câu hoàn chỉnh khác để nói về định hướng làm việc:

 • I always have a can-do attitude: Tôi luôn có thái độ “tôi làm được”.
 • I always try my best to conquer challenges arising in my job: Tôi luôn cố gắng hết sức để chinh phục những thử thách phát sinh trong công việc.
 • I am always willing to take on challenges: Tôi luôn sẵn sàng đón nhận thử thách.

2. Từ vựng khi tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

đoạn văn giới thiệu về bản thân

Trong các cấu trúc ở trên, bạn có thể thấy những phần “…” cần điền thêm từ vựng vào. Dưới đây TalkFirst sẽ cung cấp cho bạn một số nhóm từ mà bạn có thể khó tìm kiếm ở những nguồn khác. Trong mỗi đề mục, TalkFirst sẽ chọn ra những từ mới lạ thay vì những từ đã quá phổ biến.

2.1. Danh từ chỉ các lĩnh vực học tập và làm việc

 • accounting /əˈkaʊntɪŋ/: kế toán
 • auditing /ˈɔːdɪtɪŋ/: kiểm toán
 • banking /ˈbæŋkɪŋ/: ngân hàng
 • brand management /ˈbrænd mænɪdʒmənt /: quản trị thương hiệu
 • business administration /ˈbɪznəs ədmɪnɪstreɪʃn/: quản trị kinh doanh
 • design /dɪˈzaɪn/: thiết kế
 • e-commerce /ˈiː kɑːmɜːrs/: thương mại điện tử
 • finance /ˈfaɪnæns/: tài chính
 • human resources management /ˌhjuːmən rɪˈsɔːrsɪz mænɪdʒmənt/: quản trị nhân lực
 • information technology /ˌɪnfərˌmeɪʃn tekˈnɑːlədʒi/: công nghệ thông tin
 • marketing /ˈmɑːrkɪtɪŋ/: tiếp thị
 • purchasing /ˈpɜːrtʃəsɪŋ/: thu mua

2.2. Các tính từ mô tả tính cách

Lưu ý:

– Các từ trong các hàng xanh dương: Hợp khi đi xin việc hơn

– Các từ trong các hàng cam: Hợp trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày hơn

 • ambitious /æmˈbɪʃəs/: tham vọng
 • cooperative (cooperate) /kəʊˈɑːpərətɪv/: có tính hợp tác/chịu hợp tác
 • decisive (decide) /dɪˈsaɪsɪv/: quyết đoán
 • dedicated (dedicate) /ˈdedɪkeɪtɪd/: cống hiến
 • dynamic /daɪˈnæmɪk/: năng nổ/ nhiệt huyết
 • proactive /ˌprəʊˈæktɪv/: chủ động
 • easy-going /ˌiːzi ˈɡəʊɪŋ/:
 • dễ tính/ dễ chịu
 • frank /fræŋk/: thẳng thắn
 • humorous /ˈhjuːmərəs/: hài hước
 • modest /ˈmɑːdɪst/: khiêm tốn
 • sincere /sɪnˈsɪr/: chân thành

2.3. Từ vựng về các kỹ năng cần thiết trong công việc

 • creativity /ˌkriːeɪˈtɪvəti/: sự sáng tạo
 • critical thinking skills /ˈkrɪtɪkl/: kỹ năng tư duy phản biện
 • independent working skills /ˌɪndɪˈpendənt/: kỹ năng làm việc độc lập
 • leadership skills /ˈliːdərʃɪp/: kỹ năng lãnh đạo
 • presentation skills /ˌpriːznˈteɪʃn/: kỹ năng thuyết trình

3. Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ấn tượng

3.1. Bối cảnh giao tiếp hằng ngày

 • Hi! Nice to see you guys. I’m… You can also call me …⟶ Xin chào! Rất vui được gặp các bạn. Mình là… Gọi mình là… cũng được.
 • I’m in my early twenties, and I’m working for a software company in District 9.⟶ Mình đang đầu những năm 20 và đang làm cho một công ty phần mềm ở Quận 9.
 • I’m a big fan of sports and movies.⟶ Mình là một fan bự của thể thao và phim ảnh.
 • If you have the same interests, you and I may get along well.⟶ Nếu bạn cũng có những sở thích đó, mình và bạn có thể sẽ hợp cạ lắm đây.

3.2. Đi phỏng vấn xin việc

 • Hello, everyone! First of all, it’s a pleasure being here today. Now, I would like to introduce myself.⟶ Xin chào mọi người! Lời đầu tiên, tôi rất vinh dự được có mặt ở đây hôm nay. Bây giờ, tôi xin giới thiệu về bản thân.
 • My full name is …. You can call me … or ….⟶ Tên đầy đủ của tôi là …. Anh/chị có thể gọi tôi là … hoặc ….
 • I graduated from University of Economics Ho Chi Minh City with a bachelor’s degree in Marketing.⟶ Tôi tốt nghiệp cử nhân ngành Marketing tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
 • I have two year’s experience of working as a web marketing specialist at a large software company.⟶ Tôi có hai năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên marketing mảng website tại một công ty phần mềm lớn.
 • I’m often praised for my creativity and independent working skills.⟶ Tôi thường được khen về sự sáng tạo và kỹ năng làm việc độc lập của mình.
 • I have a can-do attitude and I love taking on challenges. My working motto is: ‘Nothing is impossible.’⟶ Tôi có thái độ “tôi làm được” và rất thích đón nhận thử thách. Châm ngôn làm việc của tôi là: “Không gì là không thể.”
 • That’s some information about me that I think would impress you. Thank you so much for listening!⟶ Đó là một số thông tin về bản thân tôi mà tôi nghĩ sẽ gây ấn tượng với anh/chị. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Xem thêm: Phỏng vấn tiếng Anh – Tổng hợp tất cả các câu trả lời hay ấn tượng

4. 12 cách Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn

4.1. Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn – Học sinh-Sinh viên

giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn

Bài mẫu:

Good morning, everyone! I’m Phạm Hoài Thương. I’m 20 years old and I’m from Nha Trang. I’m a junior at University of Journalism and Communication. My major is Digital Communication. I think I’m a dynamic, hard-working and creative student. During my first and second year at university, I challenged myself in many fields such as digital marketing, journalism, etc. Finally, I have found my great passion for content writing. I have always wanted to become a content writer so that I can use my creativity to write captivating contents for my company and readers. That’s what I would like to talk about myself. Thanks for listening!

Bản dịch:

Xin chào mọi người! Tôi là Phạm Hoài Thương. Tôi 20 tuổi và đến từ Nha Trang. Tôi là một sinh viên năm ba tại Đại học Báo chí và Truyền thông. Ngành học của tôi là Truyền thông Số. Tôi nghĩ tôi là một sinh viên năng nổ, chăm chỉ và sáng tạo. Trong suốt năm nhất và năm 2 đại học, tôi đã thử thách bản thân trong nhiều lĩnh vực như tiếp thị số, viết báo, v.v. Cuối cùng, tôi đã tìm được đam mê to lớn của mình cho lĩnh vực viết nội dung. Tôi luôn muốn trở thành người soạn nội dung để có thể sử dụng sự sáng tạo của mình để viết những nội dung thu hút cho công ty và người đọc của tôi. Đó là những gì tôi muốn nói về bản thân. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Mời bạn cùng nghe Podcast từ TalkFirst:

4.2. Cách giới thiệu bản thân khi phỏng vấn bằng tiếng Anh – Ngành Xuất Nhập khẩu

Bài mẫu:

Hello, everyone! I’m Tuấn. My full name is Hà Minh Tuấn. I’m in my 20s. I graduated from Foreign Trade University, Ha Noi in 2019 with a bachelor’s degree in Logistics and Supply Chain Management. With over 2 years of working as a document staff at an export company, I’m confident about my professional skills and my soft skills. I’m often praised for my carefulness, discipline and creativity. I believe that if we want to work effectively and develop ourselves, discipline is very important. That’s what I would like to share about myself. Thanks for listening!

Bản dịch:

Xin chào mọi người! Tôi là Tuấn. Tên đầy đủ của tôi là Hà Minh Tuấn. Tôi đang trong độ 20 (khi muốn tránh nói rõ tuổi). Tôi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2019 với tấm bằng cử nhân ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Với hơn 2 năm làm việc ở vị trí nhân viên chứng từ tại một công ty xuất khẩu, tôi tự tin về kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm của mình. Tôi thường được khen về sự cẩn thận, kỷ luật và sáng tạo của tôi. Tôi tin rằng nếu chúng ta muốn làm việc hiệu quả và phát triển bản thân, sự kỷ luật là rất quan trọng. Đó là những gì tôi muốn chia sẻ về bản thân. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Mời bạn cùng nghe Podcast từ TalkFirst:

4.3. Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn- Ngành sư phạm

Bài mẫu:

Good afternoon! First of all, thank you for giving me the opportunity to be here today. Now, let me introduce myself. I’m Lê Trọng Tấn. You can call me Tấn or Tom. I graduated from University of Education Ho Chi Minh City in 2016 with a bachelor’s degree in Math Pedagogy. Besides, I’ve got an IELTS band 7.5 overall. With over 5 years’ experience in teaching students in both public and international high schools, I’m confident that I can flexibly adapt to various teaching environments as well as being able to use English in teaching. My former co-workers and students usually described me as an inspiring and devoted teacher. I believe the core value of education is not only teaching but also inspiring. That’s all about me. Thank you for listening!

Bản dịch:

Xin chào! Đầu tiên, cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội có mặt ở đây hôm nay. Bây giờ, tôi xin phép được giới thiệu về bản thân. Tôi là Lê Trọng Tấn. Bạn có thể gọi tôi là Tấn hoặc Tom. Tôi đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm vào năm 2016 với tấm bằng cử nhân ngành Sư phạm Toán. Bên cạnh đó, tôi có IELTS 7.5. Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy học sinh ở trường cấp Ba công lập và quốc tế, tôi tự tin là mình có thể linh hoạt thích nghi với đa dạng các môi trường giảng dạy cũng như có thể dùng tiếng Anh trong giảng dạy. Các đồng nghiệp và học sinh cũ của tôi thường xuyên mô tả tôi là một giáo viên truyền cảm hứng và tận tâm. Tôi tin rằng giá trị cốt lõi của giáo dục không chỉ là dạy mà còn là truyền cảm hứng. Đó là tất cả những điều về bản thân tôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Mời bạn cùng nghe Podcast từ TalkFirst:

4.4. Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Ngành Y-Dược

Bài mẫu:

Hello, everyone! I’m Trương Ngọc Hà. You can call me Hà or Helen. I graduated from Hanoi Medical University in 2017 with a bachelor’s degree in Pediatrics. I have nearly 4 years’ experience working as a pediatrician at one of the top public hospitals. In addition, I’ve got an IELTS band 7.0 overall and have taken several medical English courses. Therefore, I believe in my ability to deal with English-speaking patients. I consider myself a hard-working, patient, and devoted doctor. Patients’ health and satisfaction are always my top priorities. That’s what I would like to share about myself. Thanks for listening!

Bản dịch:

Xin chào mọi người! Tôi là Trương Ngọc Hà. Bạn có thể gọi tôi là Hà hay Helen. Tôi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội vào năm 2017 với bằng cử nhân Nhi khoa. Tôi có gần 4 năm kinh nghiệm làm bác sĩ Nhi ở một trong số các bệnh viện công hàng đầu. Bên cạnh đó, tôi có IELTS 7.0 và đã học một số khóa học tiếng Anh ngành Y. Vì thế, tôi tin vào khả năng làm việc với các bệnh nhân nói tiếng Anh. Tôi nhìn nhận bản thân là một bác sĩ chăm chỉ, kiên nhẫn và tận tậm. Sức khỏe và sự hài lòng của bệnh nhân luôn là những ưu tiên hàng đầu của tôi. Đó là những gì tôi muốn chia sẻ về bản thân. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Mời bạn cùng nghe Podcast từ TalkFirst:

4.5. Giới thiệu bản thân khi phỏng vấn bằng tiếng Anh – Kế toán-Kiểm toán

Bài mẫu:

Good afternoon! I’m Trần Thị Hoài Sa. I’m from Da Lat. I am a fresh graduate from Banking University, Ho Chi Minh City. My major is Auditing. I have 2 years’ experience of working as an auditor intern at a large-sized auditing company in Vietnam. I have also taken part in many auditing competitions and have won several prizes. My former boss and co-workers saw me as a skilled, careful and honest auditor. In my opinion, honesty and carefulness are two of the qualities that an auditor should have. That’s some information about me that I think would impress you. Thank you for listening!

Bản dịch:

Xin chào! Tôi là Trần Thị Hoài Sa. Tôi đến từ Đà Lạt. Tôi là một sinh viên mới tốt nghiệp từ Đại học Ngân hàng Hồ Chí Minh. Chuyên ngành của tôi là Kiểm Toán. Tôi có hai năm kinh nghiệm làm kiểm toán viên thực tập tại một công ty kiểm toán lớn ở Việt Nam. Tôi cũng đã tham gia nhiều cuộc thi kiểm toán và đã thắng một số giải. Các sếp và đồng nghiệp cũ của tôi nhìn nhận tôi là một kiểm toán viên có kỹ năng, cẩn thận và trung thực. Theo tôi, sự trung thực và cẩn thận là hai phẩm chất mà một kiểm toán viên nên có. Đó là một số thông tin về tôi mà tôi nghĩ là có thể gây ấn tượng với ông/ bà. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Mời bạn cùng nghe Podcast từ TalkFirst:

4.6. Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn – Ngành Công nghệ Thông tin

giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Bài mẫu:

Good morning, everyone! Let me introduce myself. I’m Thành Công. My full name is Nguyễn Trần Thành Công. I have been working as a web developer since my graduation from Văn Lang University in 2014. As I have stated in my CV, I have cooperated with many small-sized and medium-sized companies and also worked on my personal projects. I believe what has helped me gain credibility are my good professional skills and my punctuality. I always put my heart and soul into every single website that I develop. I guess that’s all I have to share about myself. Thank you for listening!

Bản dịch:

Xin chào mọi người! Cho phép tôi được giới thiệu bản thân. Tôi là Thành Công. Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Trần Thành Công. Tôi đã và đang làm một nhà phát triển web từ khi tốt nghiệp Đại học Văn Lang vào năm 2014. Như tôi đã ghi trong CV, tôi đã hợp tác với nhiều công ty tầm nhỏ và trung và cũng có những dự án cá nhân. Tôi tin rằng điều giúp tôi có được sự tín nhiệm chính là kỹ năng nghiệp vụ tốt và sự đúng hẹn. Tôi luôn đặt hết tâm huyết của mình vào từng trang web mà tôi phát triển. Tôi nghĩ rằng đó là những gì có thể chia sẻ về bản thân mình. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

4.7. Cách giới thiệu bản thân khi phỏng vấn bằng tiếng Anh – Ngành Thư ký-Hành chính

Bài mẫu:

Hello! I’m Trần Việt Hùng. I’m 23 years old. I graduated from Hoa Sen University in 2020 with a bachelor’s degree in Human Resources. Since then, I have worked as a secretary at a garment company. My duties were arranging my former boss’ schedules and keeping her updated on what’s happening at the company. I’m described as active, quick-witted, and careful. I believe that two of the most important qualities of a secretary are quick-wittedness and flexibility. That’s some information about me that I think would impress you. Thank you for listening!

Bản dịch:

Xin chào! Tôi là Trần Việt Hùng. Tôi 23 tuổi. Tôi tốt nghiệp Đại học Hoa sen vào năm 2020 với bằng cử nhân ngành Nhân sự. Từ đó, tôi làm thư ký tại một công ty may mặc. Trách nhiệm của tôi là sắp xếp các lịch làm việc của sếp và giúp bà ấy cập nhật về những điều đang diễn ra ở công ty. Tôi được mô tả là năng động, nhanh trí và cẩn thận. Tôi tin rằng hai trong số những phẩm chất quan trọng nhất của một thư ký đó là sự nhanh trí và sự linh hoạt. Đó là một số thông tin về tôi mà tôi nghĩ là có thể gây ấn tượng với ông/ bà. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

4.8. Giới thiệu bản thân khi phỏng vấn bằng tiếng Anh – Ngành Marketing

Bài mẫu:

Hello, everyone! It’s a pleasure meeting you today. Let me talk about myself. I’m Trần Lê Minh Tuyền. I’m from Bình Định Province. I have been working as a digital marketer for a medium-sized company since my graduation from FPT University in 2019. I believe what makes me stand out from other digital marketers is my creativity and trend sensitivity. I have always put my heart and soul into work in order to promote the company’s image to more customers. That’s what I would like to share about myself. Thanks for listening!

Bản dịch:

Xin chào! Thật vinh hạnh khi được gặp ông/ bà hôm nay. Cho phép tôi được nói về bản thân mình. Tôi là Trần Lê Minh Tuyền. Tôi đến từ tỉnh Bình Định. Tôi đã làm chuyên viên tiếp thị kỹ thuật số cho một công ty tầm trung từ khi tốt nghiệp Đại học FPT vào năm 2019. Tôi tin rằng điều khiến tôi nổi bật so với những chuyên viên tiếp thị kỹ thuật số khác chính là sự sáng tạo và sự nhạy bén với xu hướng của tôi. Tôi luôn đặt hết tâm huyết vào công việc của mình để có thể quảng bá hình ảnh của công ty đến với nhiều khách hàng hơn. Đó là những gì tôi muốn chia sẻ về bản thân. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

4.9. Giới thiệu bản thân khi phỏng vấn bằng tiếng Anh – Ngành xây dựng

Bài mẫu:

Good morning! First of all, thank you for giving me the chance to be here today. I would like to introduce myself. I’m Hồ Viết Cường- a freelance landscape architect. I graduated from the University of Architecture, Ho Chi Minh City in 2018 with a bachelor’s degree in Landscape Architecture. Since then, I have cooperated with some medium-sized companies and worked on my personal projects. I’m often complimented on my unique sense of beauty and my professional skills. I believe that besides a great sense of beauty, an architect also needs passion and devotion in order to make his work shine. That’s all about me. Thank you for listening!

Bản dịch:

Xin chào! Đầu tiên, cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội có mặt ở đây hôm nay. Tôi xin phép được giới thiệu về bản thân. Tôi là Hồ Viết Cường- một kiến trúc sư cảnh quan làm việc tự do. Tôi tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 với bằng cử nhân ngành Kiến trúc Cảnh quan. Kể từ đó tôi đã hợp tác với một số công ty tầm trung và cũng thực hiện các dự án cá nhân. Tôi thường được khen về gu thẩm mỹ độc đáo và kĩ năng nghiệp vụ. Tôi tin rằng bên cạnh một gu thẩm mỹ tuyệt vời, một kiến trúc sư còn cần đam mê và sự tận tâm để có thể làm cho tác phẩm của anh ta tỏa sáng. Đó là tất cả những điều về bản thân tôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

4.10. Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn – Ngành Tài chính-Ngân hàng

mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Bài mẫu:

Good afternoon! It’s a pleasure meeting you today. Now, I would like to talk about myself. I’m Phạm Nhất My. You can call me My or Emily. I have been working as a bank teller at an international bank since my graduation from Banking University in 2019. As I have taken English courses and communicated with foreign customers at work, I believe that I can easily adapt to an international work environment. At work, I always listen to customers’ needs carefully and pay attention to every detail because I see customers’ satisfaction as the top priority. I do. That’s some information about me that I think would impress you. Thank you for listening!

Bản dịch:

Xin chào! Thật vinh hạnh khi được gặp ông/ bà hôm nay. Bây giờ, tôi xin phép nói về bản thân mình. Tôi là Phạm Nhất My. Ông/ bà có thể gọi tôi là My hoặc Emily. Tôi đã làm giao dịch viên ngân hàng tại một ngân hàng quốc tế từ khi tốt nghiệp Đại học Ngân hàng vào năm 2019. Vì tôi đã và đang theo học các khóa học tiếng Anh và giao tiếp với khách hàng quốc tế tại chỗ làm, tôi tin tôi có thể dễ dàng thích nghi với một môi trường làm việc quốc tế. Khi làm việc, tôi luôn lắng nghe những nhu cầu của khách hàng một cách cẩn thận và để ý đến từng chi tiết vì tôi nhìn nhận sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Đó là một số thông tin về tôi mà tôi nghĩ là có thể gây ấn tượng với ông/ bà. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

4.11. Giới thiệu bản thân khi phỏng vấn bằng tiếng Anh – Ngành Quản lý Nhà hàng-Khách sạn

Bài mẫu:

Hello, everyone! Let me introduce myself. My full name is Trần Khánh Quang. You can call me Quang or John. I graduated from Tôn Đức Thắng University with a bachelor’s degree in Hospitality Management in 2016. I have 3 years’ experience working as a manager at a fine-dining restaurant in District 1. I’m always described as a flexible, eloquent, and quick-witted person. At work, I prioritize perfection and customers satisfaction. That’s what I have to share about myself. Thank you for listening!

Bản dịch:

Xin chào mọi người! Tôi xin phép giới thiệu về bản thân. Họ tên đầy đủ của tôi là Trần Khánh Quang. Ông/ Bà có thể gọi tôi là Quang hay John. Tôi tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng với bằng cử nhân ngành Quản lý Du lịch- Nhà hàng- Khách sạn vào năm 2016. Tôi có 3 năm kinh nghiệm làm quản lý tại một nhà hàng cao cấp ở Quận 1. Tôi luôn được mô tả là một người linh hoạt, hoạt ngôn và nhanh trí. Tại nơi làm việc, tôi ưu tiên sự hoàn hảo và sự hài lòng của khách hàng. Đó là những điều tôi có thể chia sẻ về bản thân. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

4.12. Giới thiệu bản thân khi phỏng vấn bằng tiếng Anh – Ngành Kinh doanh

Bài mẫu:

Good morning! I’m Nguyễn Hương Lan. You can call me Lan or Lana. I graduated from the University of Economics, Ho Chi Minh City in 2018 with a bachelor’s degree in Business Administration. I have about 2 years’ experience of working as a salesperson at a software company. My duties were introducing our products and services to customers and helping them make the right choices. My former boss and co-workers often described me as a hard-working and efficient employee. I also have confidence in my communication skills and goal-setting skills. My working motto is: ‘Nothing is impossible.’ Therefore, I try my best in whatever I do. That’s some information about me that I think would impress you. Thank you for listening!

Bản dịch:

Xin chào! Tôi là Nguyễn Hương Lan. Ông/ bà có thể gọi tôi là Lan hoặc Lana. Tôi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh vào năm 2018 với tấm bằng cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh. Tôi có khoảng 3 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh tại một công ty phần mềm. Trách nhiệm của tôi là giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đến với khách hàng và giúp họ có những lựa đúng đắn. Sếp và các đồng nghiệp cũ của tôi thường mô tả tôi là một nhân viên chăm chỉ và làm việc hiệu quả. Tôi cũng tự tin vào kỹ năng giao tiếp và kỹ năng đặt ra mục tiêu. Châm ngôn làm việc của tôi là: “Không gì là không thể.” Chính vì vậy, tôi cố gắng hết sức trong mọi việc tôi làm. Đó là một số thông tin về tôi mà tôi nghĩ là có thể gây ấn tượng với ông/ bà. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

5. Lời khuyên để giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ấn tượng

5.1. Quẳng gánh lo đi mà vui nói

Đứng trước cơ hội có được công việc mơ ước, ai mà không lo lắng, hồi hộp phải không bạn? Thế nhưng việc để cho nỗi lo lấn át và tự tạo ra những viễn cảnh không mấy suôn sẻ cho bản thân chỉ khiến cho quá trình chuẩn bị và “màn chào sân” khi đi phỏng vấn của bạn thêm áp lực và khó khăn mà thôi.

Thay vì suy nghĩ và lo lắng, hãy tận dụng thời gian đó để chuẩn bị và luyện tập thật tốt cho phần giới thiệu nói riêng và phần phỏng vấn nói chung bạn nhé. Chính thần thái tự tin và vững vàng của bạn khi giới thiệu về bản thân sẽ đem lại ấn tượng đầu tiên cho nhà tuyển dụng đấy.

5.2. Hãy luyện tập nhưng đừng học thuộc

Trước khi tham gia phỏng vấn xin việc, việc luyện tập kỹ càng để có một phần giới thiệu bản thân thật ấn tượng và chuyên nghiệp tất nhiên là một việc nên làm.

Tuy nhiên, nhiều người đang học tiếng Anh hay có xu hướng là soạn sẵn một phần giới thiệu ra giấy rồi cố học thuộc lòng. Đây là một cách tương đối mạo hiểm vì rất có thể dưới áp lực tâm lý khi đi phỏng vấn, bạn sẽ quên một phần nào đó của “lời thoại” mà bạn đã chuẩn bị.

Quan trọng hơn, nếu trước đó bạn học theo cách thuộc từng câu từng chữ, thì khi tình huống này xảy ra, bạn thường sẽ có xu hướng khó sáng tạo và biến tấu lại đoạn mình đã quên.

Chính vì vậy, thay vì cố gắng học thuộc lòng từng chi tiết nhỏ trong đoạn giới thiệu bạn đã chuẩn bị, hãy lên một dàn bài gồm những ý chính và từ khóa quan trọng rồi từ đó luyện nói nhiều lần. Hãy luyện nói thay vì học thuộc và trả bài bạn nhé!

lời khuyên để giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ấn tượng

5.3. Người nghe là ai và bạn cần nói gì?

Để có thể ngay lập tức gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, bạn cần nghiên cứu trước xem họ thường sẽ muốn biết điều gì về ứng viên và những điều gì thật sự quan trọng và gây ấn tượng với họ. Đừng rập khuôn theo những bài giới thiệu của người khác.

Đó chính là lý do vì sao mà trong mục bố cục, TalkFirst đã khuyên bạn chỉ nên nói về sở thích của bản thân nếu sở thích đó có liên quan hay giúp ích được cho công việc bạn đang ứng tuyển. Vì thành thật mà nói, phần lớn nhà tuyển dụng chỉ quan tâm đến những sở thích không mấy liên quan đến công việc của bạn khi bạn đã trở thành nhân viên của họ và họ muốn quan tâm đến bạn thật tốt.

Hãy cắt giảm nhiều nhất có thể những chi tiết khó gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Và thay vào đó, hãy tập trung nói về kinh nghiệm làm việc, tính cách trong công việc, năng lực làm việc của bạn, phương châm làm việc và một số yếu tố khác mà bạn cho là cần thiết.

5.4. Chú trọng vào phát âm

Khi tham gia vào một buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh nói chung và giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh nói riêng, một trong những điều bạn cần đặc biệt quan tâm là phát âm. Hãy cố gắng nói to và rõ ràng.

Quan trọng hơn, bạn không nhất thiết phải phát âm từ ngữ chuẩn 100% nhưng hãy cố gắng phát âm chúng ở mức mà người nghe có thể nhận diện đúng những từ ngữ đó. Bởi vì, dù nội dung có hay đến đâu, từ vựng có lạ và ngữ pháp có “cao siêu” đến mức nào, chỉ cần phát âm không rõ ràng hoặc thiếu chính xác, việc truyền tải thông tin của bạn sẽ bị hạn chế đáng kể.

5.5. Từ vựng và ngữ pháp “cao siêu” có làm nhà tuyển dụng liêu xiêu?

Nhiều người thường hay nghĩ rằng việc sử dụng những từ vựng và cấu trúc ngữ pháp “nặng đô” sẽ giúp gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Thực chất, điều này cũng đúng trong trường hợp nhà tuyển dụng có trình độ tiếng Anh tốt hoặc là người bản xứ và bạn có thể sử dụng thành thạo những từ vựng và cấu trúc đó.

Tuy nhiên, nếu trình độ tiếng Anh của nhà tuyển dụng ở mức độ trung bình-khá, chính những “món nghề” mà bạn nghĩ có thể giúp bạn “ăn điểm” lại tạo ra rào cản giao tiếp giữa bạn và nhà tuyển dụng.

Mặt khác, nếu những từ vựng và cấu trúc nâng cao ấy có phần quá sức với bạn thì việc “cố đấm ăn xôi” sử dụng chúng không khác gì việc đi một đôi dày quá rộng. Bạn sẽ không thoải mái và bị chậm lại trong từng bước đi. Chính vì vậy, hãy chọn những từ vựng và cấu trúc ngữ pháp khiến bạn tự tin khi sử dụng nhé!

Trên đây là tổng hợp những lời khuyên, lưu ý và kiến thức mà bạn cần nắm để có thể thành thạo giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong đời sống cũng như khi đi phỏng vấn xin việc. TalkFirst mong rằng bài viết này sẽ phần nào giúp bạn tự tin và gây ấn tượng khi giới thiệu về bản thân mình. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết và hẹn gặp lại trong bài viết tiếp theo!

Tham khảo video hướng dẫn cách giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh

Xem thêm: Top trung tâm tiếng anh giao tiếp TPHCM tốt nhất 2022

Tham khảo thêm Khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng tại TalkFirst dành riêng cho người đi làm & đi học bận rộn, giúp học viên nói & sử dụng tiếng Anh tự tin & tự nhiên như tiếng Việt.

Previous articleCác dạng Toán thường gặp trong đề thi học kì 2 lớp 1 – Thư viện Đề Thi
Next articleBảng Nguyên Tử Khối Mg, Mn, Bạc, Photpho, Ba, Pb, Canxi, C… – lize.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here