Chính tả – Tuần 7 trang 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1

(1) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch và ghi lời giải câu đố

1. Điền vào chỗ trống và ghi lời giải câu đố:

a) tr hoặc ch

Mình ………òn, mũi nhọn

……….ẳng phải bò, ………âu

Uống nước ao sâu

Lên cày ruộng cạn

Là cái …..

b) iên hoặc iêng

Trên trời có g……… nước trong

Con k….. chẳng lọt, con ong chẳng vào.

Là quả:…..

2. Viết những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

q

……………

2

……………

……………

3

……………

……………

4

……………

……………

5

th

……………

6

……………

tê e-rờ

7

u

……………

8

……………

……………

9

……………

……………

10

x

……………

11

……………

i dài

TRẢ LỜI:

1. Điền vào chỗ trống và ghi lời giải câu đố:

a) tr hoặc ch

Mình tròn, mũi nhọn

Chẳng phải bò, trâu

Uống nước ao sâu

Lên cày ruộng cạn.

Là cái : bút mực

b) iên hoặc iêng

Trên trời có giếng nước trong

Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào.

Là quả : dừa

2. Viết những chữ cái và tên còn thiếu trong bảng sau :

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

q

quy

2

r

e-rờ

3

s

ét-sì

4

t

5

th

tê hát

6

tr

tê e-rờ

7

u

u

8

ư

ư

9

v

10

x

ích-xì

11

y

i dài

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Tiếng Việt 3 – Xem ngay

Viết một bình luận